• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

พญ.ศิริพร อธิสกุล

 • คณะแพทย์
 • พญ.ศิริพร อธิสกุล
พญ.ศิริพร อธิสกุล

พญ.ศิริพร อธิสกุล

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง
 • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ

ปริญญาบัตร

 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจชนิดซับซ้อน จากโรงพยาบาลคุราชิกิ เมืองโอกายาม ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจและการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จาก มหาวิทยาลัยวากายามะ เมืองวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
16:00 - 19:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours