• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

 • คณะแพทย์
 • ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Medicine, University of Wisconsin at Madison, Wisconsin, USA
 • American Board of Internal Medicine
 • Thai Board of Internal Medicine
 • Fellow American College of Physicians
 • Thai Subboard of Endocrinology
 • Fellow American College of Endocrinologists
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:30 - 17:00
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
-
13:30 - 17:00
13:30 - 17:00
(สัปดาห์ที่ 2,4)
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email