คณะแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป


ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน อายุรกรรมทั่วไป เวชปฏิบัติทั่วไป โรคผิวหนัง พร้อมดูแลและรักษาผู้ป่วย