มุ่งพัฒนางานทั้งด้านการดูแลรักษาโรคและการป้องกัน แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการแม้บางครั้งสิ่งนั้นอาจไม่เป็นที่รู้จัก นิยม และต้องการ เช่น การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเอง