โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ภาระหน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบ ทำให้เราละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในบางครั้ง นอกจากนั้นความผิดปกติของสุขภาพจำนวนหนึ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานก่อนที่ ร่างกายของคุณจะแสดงอาการ การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้เราค้นพบสัญญาณความผิดปกติ และการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจในแต่ละปี ช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เมื่อทราบความผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็ว เราสามารถดำเนินการรักษาหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อโอกาสในการเกิดโรคได้ อย่างทันท่วงที

3 ขั้นตอนง่ายๆ สร้างสรรค์โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะ … เฉพาะสำหรับคุณ

1. เลือกโปรแกรมตามช่วงอายุของคุณ
ช่วงอายุของคุณ โปรแกรม
อายุต่ำกว่า 25 ปี B1
อายุ 25-35 ปี B2
อายุ 36-45 ปี B3
อายุมากกว่า 45 ปี B4(ชาย)B5(หญิง)
อายุมากกว่า 50 ปีผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์โดยไม่รู้ตัว B4+B6 (ช)B5+B6(ญ)
ผู้ที่ต้องการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง B16
หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ต้องการตรวจภายใน A10 หรือ A11
2. เลือกโปรแกรมตามประวัติครอบครัว อาการ และไลฟ์สไตล์ ของคุณ
ประวัติบุคคลในครอบครัวของคุณ โปรแกรม
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นเบาหวาน ต้องการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันแต่เนิ่น A23
ตนเองเป็นเบาหวาน ต้องการตรวจประจำปี DM07
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นมะเร็ง A10/A11 B7, B8(ญ)B9(ช)
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นไทรอยด์ ต้องการตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ B14
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นโรคหัวใจหรือเส้นเลือดหัวใจตีบ ต้องการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันแต่เนิ่น B15
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือเป็นพาหะต้องการตรวจสภาวะต่อไวรัสตับอักเสบบีของตนเอง B11
พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติสายตรง เป็นไวรัสตับอักเสบซี B13
อาการของคุณ โปรแกรม
น้ำหนักลดหรือเพิ่มเร็วกว่าปกติ เหนื่อยง่าย ใจสั่น B14
เหนื่อยง่ายเมื่อออกกำลังกาย หรือขึ้นลงบันได B15
ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง B16
ปวดท้องน้อย ปัสสาวะมีเลือดปน B17
ไลฟ์สไตล์ของคุณ โปรแกรม
ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ B18
สูบบุหรี่เป็นประจำ B19
สตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์ หรือแต่งงานแล้ว A10/A11
ไม่ค่อยออกกำลังกาย ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกาย B10
3. รายละเอียดการตรวจสุขภาพสำหรับคุณ

หากคุณพบว่าบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติการเจ็บป่วย Family history indicates your health risks.

ประวัติบุคคลในครอบครัว
Family History
รายการที่ควรตรวจ
Programs/Test
รหัส
Code
ราคาปกติ
Regular
ราคาสำหรับคุณ
Special Promotion
เป็นเบาหวาน
Diabetes
ประเมิณความเสี่ยงเบาหวาน
(Diabetes Risk Screening)
ตรวจเบาหวานประจำปี
(Diabetes Annual Screening)
A23

A24

1,680

6,505

1,100

4,150

เป็นมะเร็ง           (ญ.F)
Cancer              (ญ.F)
.                        (ญ.F)
.                        (ช.M)
AFP/CEA/CA125
Pap or Thin Prep
Mammogram
AFP/CEA/PSA
B8
A10/A11
B7
B9
2,200
900/1,500
3,500
2,100
1,650
800/1,350
2,350
1,650
เป็นโรคไทรอยด์
Thyroid Disease
ความปกติของต่อมไทรอยด์
T3/FT4/TSH/Anti TPO/Antithyroglobulin
B14 2,490 1,750
เป็นไวรัสตับอักเสบบี
หรือเป็นพาหะ
Hepatitis B
สภาวะต่อไวรัสอักเสบบี
HBsAg/HBcAb/HBsAb
B11 1,140 1,000
เป็นไวรัสตับอักเสบซี
Hepatitis C
Anti HCV B13 800 700

หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับคุณเมื่อผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1-B5 ยกเว้นโปรแกรม A23,A24 และ B14

อาการต่างๆ ที่พบบอกถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Minor Symptoms may indicate future health.

อาการ
Symptoms
รายการที่ควรตรวจ
Programs/Test
รหัส
Code
ราคาปกติ
Regular
ราคาสำหรับคุณ
Special Promotion
น้ำหนักลด หรือ เพิ่ม เร็วกว่าปกติ
Excessive Weight loss/gain, palpitation
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
T3/FT4/TSH/Anti TPO/Anti Thyroglobulin
B14 2,490 1,750
เหนื่อยง่ายเมื่อออกกำลังกาย หรือขึ้น-ลง บันได
Get tired easily
วิ่งสายพาน
Exercise Stress Test
B15 3,500 3,200
ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง
Stomachache, bloating
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Upper Abdomen Ultrasound
(งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)
B16 2,400 1,590
ปวดท้องน้อย ปัสสาวะมีเลือดปน
Lower abdominal pain, blood in urine
ปวดท้องน้อย ปัสสาวะมีเลือดปน
Lower abdominal pain, blood in urine
(กลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ 2-3 ชั่วโมง)
B17 2,200 1,590

หมายเหตุ :
- ราคานี้สำหรับคุณเมื่อผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1-B5 ยกเว้นโปรแกรม B14
- โปรแกรม B15, B16,B17 กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02 348 7000 ต่อ 3125, 3126

พฤติกรรมของคุณอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ Your Lifestyle may increase your health risks.

พฤติกรรม
Lifestyle
รายการที่ควรตรวจ
Programs/Test
รหัส
Code
ราคาปกติ
Regular
ราคาสำหรับคุณ
Special Promotion
ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
Drink regularly
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ
AFP

B18 550 480
สูบบุหรี่เป็นประจำ
Smoke regularly
ตรวจสมรรถภาพปอด
Pulmonary Function Test
B19 600 400
สตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือแต่งงานแล้ว
Sexually active female
มะเร็งปากมดลูก
PAP or Thin Prep
A10
A11

900
1,500
800
1,350
ไม่ค่อยอกกำลังกาย ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกาย
Lack exercise, need consultation
คำแนะนำการออกกำลังกาย
Home Exercise Prescription
B10 300 200

หมายเหตุ : ราคานี้สำครับคุณเมื่อผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ยกเว้นเบาหวาน Special promotions apply when a health screening program is purchased (except Diabetes Risk Screening and Diabetes Screening Program)

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี
ปัจจุบันนี้คำแนะนำในการเตรียมตัวตรวจสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป คุณไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลานานก่อนเข้ารับการตรวจอีกต่อไป และยิ่งไปกว่านั้น การเข้ารับการตรวจหลังรับประทานอาหารนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่า เพราะจะทำให้คุณค้นพบความความเสี่ยงหรือความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วกว่าหากคุณเข้ารับการตรวจหลังงดน้ำงดอาหารมาทั้งคืน ดังนั้น คุณสามารถเข้ารับการตรวจในช่วงเวลาใดของวันก็ได้ตามสะดวก ไม่จำเป็นต้องมาช่วงเช้าเท่านั้นอีกต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นการตรวจพิเศษบางรายการ เช่น อัลตราซาวด์
คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 2 ชั่วโมง
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หากเป็นเสื้อแขนยาว สามารถเลื่อนแขนเสื้อขึ้นลงได้ง่าย
  • หากมีผลการตรวจของปีที่ผ่านมา แนะนำให้นำติดตัวมาด้วยเพื่อแพทย์ใช้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง
  • หลีกเลี่ยงช่วงเวลามีประจำเดือน
  • กรณีมีการตรวจอัลตราซาวด์ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม 5 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
  • เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและอึดอัดเนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการมาก แนะนำให้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในช่วงบ่าย
การตรวจสุขภาพกลุ่ม
สำหรับองค์กร บริษัท ห้างร้าน ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยินดีไปบริการท่านนอกสถานที่ กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด โทร. 0-2348-7000 ต่อ 4340 และ 4325

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น G
Tel.02-3487000 ต่อ 3109, 3110
E-mail : health@theptarin.com