• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การไม่มีกิจกรรมทางกายส่งผลต่อการติดโควิดอย่างไร


 
การมีกิจกรรมทางกายย่อมส่งผลต่อความแข็งแรงไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจ และการขาดการออกกำลังกายก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิดเมื่อเทียบกับบุคคลที่มีกิจกรรมทางกายตามแนวปฏิบัติทางการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากงานวิจัยของหลายสถาบันก็ได้ชี้แจงว่า ผู้ป่วยที่ไม่มีกิจกรรมทางกาย(<10นาที/สัปดาห์) มีความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤต หรือเสียชีวิตมากขึ้น และในทางกลับกันในบุคคลที่มีกิจกรรมทางกายแบบสม่ำเสมอ(>150นาที/สัปดาห์) มีระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น เป็นการลดลงของอุบัติการณ์ความรุนแรงของอาการและอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆ

นอกจากนี้การออกกำลังกายยังมีประโยชน์ต่อระบบของหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถของปอด ลดความเสี่ยงของการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อความเสียหายของปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและทำให้สุขภาพจิตของเราดียิ่งขึ้น

บทความโดย
MEDE HEALTH SOLUTION CLUB
MEDE Health Solution Club @Theptarin Hospital

เอกสารอ้างอิง
Robert Sallis, Deborah Rohm Young, Sara Y Tartof, James F Sallis, Jeevan Sall, Qiaowu Li, Gary N Smith, Deborah A Cohen. Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. British Journal of Sports Medicine, 2021; bjsports-2021-104080 DOI: 10.1136/bjsports-2021-104080


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email