โปรแกรมเบาหวาน เบาใจ

เบาหวานเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายระบบโดยไม่แสดงอาการในระยะแรก