โปรแกรมตรวจไทรอยด์ (Thyroid)

สําหรับผู้ที่ทราบหรือสงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคไทรอยด์ การมาพบแพทย์ไทรอยด์ครั้งแรกนั้น แพทย์จะใช้ข้อมูลจาก การซักประวัติตรวจร่างกาย ประกอบกับผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างละเอียด และ/ หรืออัลตราซาวด์ไทรอยด์ เพื่อวินิจฉัยแยกประเภทของโรคไทรอยด์และแนะนําวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละบุคคลได้

Accurate diagnosis of types of thyroid diseases will help physicians recommend you with best treatment options.

อาการ
Symptom

โปรแกรมตรวจแนะนํา
Program Suggested

ราคาปกติ
(บาท)

ราคาพิเศษ
(บาท)

ต่อมไทรอยด์ทํางานผิดปกติ ได้แก่ เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว น้ําหนักลด ขี้ร้อน หรือ เฉื่อยชา น้ําหนักเพิ่ม ขี้หนาว

Hyperthyroid or hypothyroid, palpation, tired, weight loss, or slow heart rate, weight gain

TR1

T3, FT4, TSH, Anti-TP0, Anti-Tg

2,700 1,900

มีอาการของต่อมไทรอยด์อักเสบ เช่น มีไข้ ต่อมไทรอยด์โตและเจ็บปวด

Fever, pain at Thyroid gland

TR2

T3, FT4, TSH, Anti-TPO, Anti-Tg, ESR

2,980 2,100

มีก้อนที่คอโต

Thyroid nodule, Neck mass

TR3

TSH, Anti-TPO, Anti-Tg, Thyroid Ultrasound

3,900 2,900