โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นการวางแผนที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู่ เพื่อป้องกันโรคที่อาจติดต่อได้จากคู่สมรส

ทําไม?...ต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
การไปตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น ไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่การตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้เป็นการระแวงว่าคู่ชีวิตจะเป็นเอดส์เลย เพราะผลที่เรามุ่งหวังจริงๆ ก็คือการตรวจ ความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย เนื่องจากคนที่แต่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 17-40 ปี คนวัยนี้มักจะมีสุขภาพค่อนข้างดี หรือถ้ามีโรคประจําตัวก็ยังไม่ปรากฏอาการ ให้เห็น เลยไม่ค่อยจะนึกถึงการตรวจสุขภาพมากนัก ถ้าเราละเลยขั้นตอนนี้ไป ก็อาจเป็นไปได้ว่า เราคือคนหนึ่งที่เป็นพาหะนําโรคไปสู่ชีวิตคู่โดยไม่รู้ตัว รวมไปถึงลูกน้อยที่กําลังจะลืมตาขึ้นมาดู โลกด้วย

  ชาย หญิง
รายการตรวจ C6
C7
การให้คําปรึกษาโดยสูติ-นรีแพทย์ (Consultation)
การตรวจหมู่โลหิต (ABO and Rh blood type)
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count)
การตรวจพาหะของโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
การตรวจภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti-HIV)
การตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)  
ราคารวม 2,910 3,610

*ราคาสําหรับคุณ

1,800

2,200

* ราคาสําหรับคุณ สามารถใช้ได้กรณีผ่านการตรวจสุขภาพประจําปีของโรงพยาบาล
* กรณีมีการรักษาเพิ่มเติม อาจมีค่ารักษาเพิ่มของแพทย์
* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า