โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

คลอดธรรมชาติ
นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

1. ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
2. ค่าห้องพัก ได้แก่ ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด ห้องพักประเภทห้องเดี่ยวธรรมดา พร้อมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร
3. ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารกในการคลอดปกติตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
4. ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในห้องคลอด
5. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบีเข็มแรก วัคซีนป้องกันวัณโรค
6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการทารกแรกเกิด (TSH, Blood Group, Rh Factor, DTX)
7. ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
8. ภาพแรกของลูกรัก
9. บริการจัดทำสูติบัตร

อัตราค่าบริการ 49,000 บาท*

 

ผ่าตัดคลอด
นอนโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน

1. ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์-ผู้ช่วยผ่าตัด
2. ค่าห้องพัก ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องทารกแรกเกิด ห้องพักประเภทห้องเดี่ยวธรรมดาพร้อมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร
3. ค่ายาและยาสลบที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับมารดาและทารกในการผ่าตัดคลอดตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
4. ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด และค่าก๊าซทางการแพทย์
5. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบีเข็มแรก วัคซีนป้องกันวัณโรค
6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการทารกแรกเกิด (TSH, Blood Group, Rh Factor, DTX)
7. ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
8. ภาพแรกของลูกรัก
9. บริการจัดทำสูติบัตร

อัตราค่าบริการ 69,000 บาท*

เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

*โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

  • กรณีเปลี่ยนจากคลอดธรรมชาติ เป็นผ่าตัดคลอด คิดค่าใช้จ่ายในห้องคลอดตามจริง   
  • กรณีไม่สามารถบล็อกหลังได้ ต้องดมยาสลบ คิดค่าใช้จ่ายการดมยาตามจริง   
  • ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ฯลฯ   
  • กรณีมีความจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเกินจำนวนวันที่กำหนดจากโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายโรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง   
  • หัตถการเพิ่มเติม เช่น ทำหมัน ผ่าตัดไส้ติ่ง ฯลฯ    
  • โรคแทรกซ้อน มารดา หรือ เด็ก

 

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร 02-3487000 ต่อ 3215, 3216, 3217