ผ่าตัดต้อกระจก(สิทธิข้าราชการ)

ข่าวดี!!! สำหรับข้าราชการและครอบครัว ที่ต้องการผ่าตัดต้อกระจก

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- ผู้รับเบี้ยหวัด
- ผู้รับบำนาญ

บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ข้างต้น ประกอบด้วย บิดา มารดา และคู่สมรส

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1) ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
2) โทรนัดหมายและสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนต่าง
3) เฉพาะกรณีที่เข้ามาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร 02-348-7000