บัตรสมาชิกศูนย์ไตเทียม

Hemodialysis Center Member Card
อัตราค่าสมาชิกต่อปี ราคา 15,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม บัตรหาย เปลี่ยนบัตรใหม่ครั้งละ 100 บาท)

 

สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกศูนย์ไตเทียม

- ตรวจสุขภาพ 15 รายการ มูลค่า 11,530 บาท*

- ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 20% สําหรับเงินสด หรือ 15% สําหรับบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าอาหาร

ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ)

- ส่วนลดค่ายา ค่าห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ 10% สําหรับเงินสด หรือ 5% สําหรับบัตรเครดิต

- ส่วนลดค่าบริการฟอกไต 4% เมื่อชําระด้วยเงินสด และ 3% เมื่อชําระผ่านบัตรเครดิต

- ส่วนลดค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จํานวน 100 บาท 1 ครั้ง

- ส่วนลดตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) จํานวน 300 บาท 1 ครั้ง

- ส่วนลดการตรวจองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition จํานวนครั้งละ 400 บาท 2 ครั้ง

- ส่วนลดการตรวจความหนาแน่นของกระดูก จํานวน 1,000 บาท 1 ครั้ง

 

*รายการตรวจสําหรับสมาชิก 15 รายการ

1) เอ็กซเรย์ปอด Chest X Ray

2) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

3) การทํางานของไต BUN, Creatinine

4) สมดุลเกลือแร่ในเลือด Electrolyte

5) ระดับแคลเซียมในเลือด Calcium

6) ระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus

7) ความเข้มข้นของเลือด CBC

8) ระดับน้ําตาลในเลือด Glucose

9) การทํางานของตับ LFT (ALP, ALT, AST, ALB, TB, DB)

10) ระดับไขมันในเลือด LIPID PROFILE (Cho., Trig., HDL LDL)

11) ระดับยูริคในเลือด Uric Acid

12) เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดชี HCVAB

13) เชื้อไวรัสเอดส์ HIVAB

14) การทํางานของต่อมพาราไทรอยด์ PARATHYROID (instact)

15) ระดับธาตุเหล็กในเลือด Iron Studies (Iron, UIBC, TIBC, Transferin saturation, Femtin, Femtin SI)

 

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

- สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่มีชื่อระบุบนบัตรเท่านั้น

- กรณีผู้ป่วยนอก สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที

- กรณีผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายหลังการสมัครบัตรสมาชิก 7 วัน ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ 1 ปี นับจากวันที่สมัครสมาชิก

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ

- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ระเบียบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ไตเทียม
อาคาร 1 ชั้น 9 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 02-348-7000 ต่อ 2901, 2902, 2903