โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Specific Risks)

แต่ละคนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยประวัติครอบครัว อาการที่เป็นอยู่ หรือพฤติกรรมการดำรงชีวิต การตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยส่งสัญญาณให้วางแผนป้องกันโรค หรือทำการรักษา แต่แรกเริ่มได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่าย

Select additional screenings according to your family history, symptoms or lifestyle. Detecting risks or diseases early can help ease prevention or necessary treatment, and save your quality of life as well as cost of care.

ความเสี่ยง
Risks

โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested

ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)

มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง (หญิง)
Family history of cancers (female).

E1 AFP, CEA, CA-125

2,400 1,900

มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง (ชาย)
Family history of cancers (male).

E2 AFP, CEA, PSA

2,400 1,900
ยังไม่เคยรับการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Have never been checked for Hepatitis B virus.

E3 HBsAg, Anti HBs, Anti HBC

1,350 1,100
ยังไม่เคยรับการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี
Have never been checked for Hepatitis C virus.

E4 Anti HCV

900 700

รู้สึกเครียด มีอาการปวดต่างๆ ซึ่งหาสาเหตุไม่พบ
Feel stressed. Experience pain which cannot locate the cause.

E5 Stress Test

600 500

มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ต้องการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
Family history of cardiovascular diseases. Wish to test for the tolerance of the heart.

E6 EST 3,500 3,200
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
Family history of breast cancer. Female age 40 years and above.

E7 Mammogram and Breast Ultrasound

3,500 2,500

ต้องการตรวจช่องท้องส่วนบนอย่างละเอียด
Wish for Upper abdominal check.

E8 Upper Abdominal Ultrasound

2,400 1,700

ต้องการตรวจซ่องท้องส่วนล่างอย่างละเอียด
Wish for Lower abdominal check.

E9 Lower Abdominal Ultrasound 2,200 1,700

ต้องการตรวจช่องท้องอย่างละเอียดทุกส่วน
Wish for whole abdominal check.

E10 Whole abdominal Ultrasound 4,200 3,300

ต้องการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
Wish for Bone Mineral Density.

E11 Bone Mineral Density 3,000 1,700

ต้องการตรวจเพื่อทดสอบ ความทนต่อน้ำตาล
Wish for Oral Glucose Tolerance Test.

E12 OST 900 800
       

 

หมายเหตุ: ราคาที่แสดงในตารางนี้ มีผลเมื่อผ่านการเลือกโปรแกรมตรวจ C1/ C21 C3/ DM8 มาแล้วเท่านั้น

Note: Prices shown in this table are effective only when programs are selected in conjunction with C1/C2/ C3/ DM8