การตรวจประเมินความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์พร้อมรองรับการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ในพื้นที่อับอากาศตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ พ..2547 โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทุก 1 ปี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพในขณะปฏิบัติงาน โดยแพทย์อาชีวอนามัย


โปรแกรมตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
(Confined Space Check-Up)

ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย 

Physical Examination

ตรวจดัชนีมวลกาย 

Body mass index

ตรวจความดันโลหิต

Blood Pressure

ตรวจอัตราเร็วชีพจร

Pulse rate 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นระยะไกล

Vision test

ตรวจสมรรถภาพปอด

Spirometry 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

Complete Blood Count

เอกซเรย์ปอด

Chest X-ray 

ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า

Electrocardiogrom (EKG) 

ตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพูด 

Hearing ability 

รายงานผลการตรวจ

Medical Report

Total

ราคา 1,900  บาท 

ปกติ 

2,800.-

            

ตั้งแต่วันนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-348-7000 ต่อ 3125, 3126