ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วิธีการสมัคร

1.) สมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเทพธารินทร์ อาคาร 2 ชั้น 15 จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า 08.30 - 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 15.00 น.
2.) ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : theptarin.personnel@gmail.com
3.) สมัครผ่านระบบสมัครงาน online (กรอกข้อมูลด้านล่าง)
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2348-7000 ต่อแผนกบุคคล 4513 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

1

ประวัติส่วนตัว

2

ที่อยู่

3

ประวัติครอบครัว

4

ประวัติการศึกษา

5

ประวัติการทำงาน

6

บุคคลอ้างอิง

7

ความสามารถ

8

อื่น ๆ

9

อัพโหลดไฟล์

10

ข้อตกลง

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลคู่สมรส

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

ข้อมูลครอบครัว
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม

ประวัติการทำงานบุคคลอ้างอิงความสามารถ


อื่น ๆ


อัพโหลด หลักฐานการสมัครงาน
ข้อตกลง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองต่อไปว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นบริษัทประกอบใบสมัครงานฉบับนี้ หรือที่บริษัทจะขอให้ข้าพเจ้ายื่นหรือแสดงต่อบริษัทเพิ่มเติม เป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้อง ฉะนั้น หากปรากฏต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นเวลาใดนับแต่วันที่ข้าพเจ้ายื่นใบสมัครฉบับนี้ ว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกรายการใดไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานใดเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มีข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ว่าทั้งฉบับหรือเพียงบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทตั้งแต่ต้น บริษัทจึงมีสิทธิที่จะดำเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทได้ทันที อีกทั้งยินยอมให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่เคยเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทเลย ในการนี้นอกจากข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินชดเชย หรือเงินอื่นใดให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเรียกร้องให้ข้าพเจ้าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทได้จนครบถ้วน ทั้งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาแก่ข้าพเจ้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร