• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลรักษาเบาหวานในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานให้ดูแลตนเอง เพราะการควบคุมเบาหวานต้องดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง ของชีวิตประจำวัน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

ในปี พ.ศ. 2528 “เทพธารินทร์ ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์” ถือกำเนิดขึ้นบนถนนพระรามที่ 4 เปิดตัวเป็นคลินิกเฉพาะทางเบาหวานและไทรอยด์ มีเตียงให้ผู้ป่วยได้พักค้างคืนจำนวน 8 เตียง จุดมุ่งหมายในการทำงานมี 3 ประการด้วยกัน คือ การให้บริการที่ดี การให้ความรู้ทั้งกับผู้เป็นเบาหวานและบุคลากร และการวิจัย ทีมดูแลผู้เป็นเบาหวานทีมแรกของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นที่นี่ “ทีม” ในเวลานั้นประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน พยาบาลผู้ทำหน้าที่ในการสอนผู้เป็นเบาหวาน และนักกำหนดอาหารทำหน้าที่สอนผู้ป่วยเรื่องอาหาร

 

ในปี พ.ศ. 2548 เมื่องานวิจัยทางการแพทย์ได้ก้าวหน้า และเริ่มมีการพิสูจน์กันชัดเจนว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ป้องกันได้ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้เปิดดำเนินการอาคาร “Lifestyle Building” และเริ่มเดินหน้ากับนโยบายการป้องกันโรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตงานจากการดูแลให้ผู้เป็นเบาหวานพ้นจากโรคแทรกซ้อนและความพิการ ไปครอบคลุมถึงการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงให้พ้นจากการเป็นโรคเบาหวาน โดยมีแกนการทำงานอยู่ที่การส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยงและปรับวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านอาหารและการออกกำลังกาย ได้เปิดบริการ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ และคลินิกควบคุมน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมการทำงานตามแนวคิดการป้องกันโรคนี้ โดยทั้งการทำงานดูแลผู้ป่วยไข้ และการทำงานดูแลผู้ที่ยังไม่เป็นโรค โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยึดมั่นในแนวคิด “สมดุลชีวี…ด้วยวิถีพอเพียง

สิ่งที่ทำให้เทพธารินทร์แตกต่างไปจากโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป คือ การมุ่งทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากร สำหรับดูแลผู้เป็นเบาหวาน และการให้สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากบุคลากรของโรงพยาบาลจะรับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แล้ว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังรับเป็นสถานที่ดูงานและฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดอีกด้วย และในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ก เพื่อการฝึกงานของบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ นอกจากงานผลิตบุคลากรการแพทย์แล้ว เทพธารินทร์ยังมุ่งมั่นกับการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องความเสี่ยงเบาหวาน เพื่อการค้นพบเบาหวานที่เร็วและการลงมือปฏิบัติการลดความเสี่ยงที่ทันท่วงที เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกัน หรืออย่างน้อยชะลอการเป็นเบาหวานออกไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีหน่วยงานซึ่งดำเนินการงานสาธารณประโยชน์เหล่านี้ คือ "มูลนิธิสู้เบาหวาน"

 
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email