• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

ศูนย์บริการลูกค้า

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ โดยโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้าประกัน พร้อมอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

บริษัทคู่สัญญาประกัน

เมื่อท่านเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

 • 1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
 • 2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

 • 1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกต้อนรับทุกครั้ง เพื่อแผนกเวชระเบียนจะแนบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
 • 2. เมื่อรับการตรวจรักษาจาก แพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน จากแผนกการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
 • 3. ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และการเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ และสาเหตุการเจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจน

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

 • 1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน
 • 2. เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ จะเข้าเยี่ยมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การเลือกใช้วิธีเคลมประกัน

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม

 • 1. เจ้าหน้าที่นำเอกสาร เคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็น พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
 • 2. หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ท่านติดต่อที่แผนกการเงินผู้ป่วยในชั้น 2 อาคาร 1 ในวันกลับบ้าน เพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้

 • ในวันที่ท่านกลับบ้านโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จเงินค่าใช้จ่าย ให้ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัท ได้ทันที

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม

 • 1. กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admitting Center)
 • 2. ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล และสำเนาค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน นำไปยื่นกับบริษัทต้นสังกัดของท่าน

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน

 • 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • 2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • 3. ในการเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ
 • 4. สำหรับสุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
 • 5. สำหรับสุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7-10 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลเทพธารินทร์

 • เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.
 • สอบถามเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายตรวจสุขภาพได้ที่
 • โทร. 02-348-7000 ต่อ 3125,3122

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email