• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

  • คณะแพทย์
  • พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล
พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
09:00 - 15:00
09:00 - 14:00
-
09:00 - 15:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours