สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองดูงานเทพธารินทร์

ทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ (หัวหน้างานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมคณะ และทีมจากวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกียรติมาเยี่ยมชม โครงการ เพียงพอดี ศูนย์การเรียนรู้สวนผักเกษตรอินทรีย์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ สาธิตการประกอบอาหารจานสุขภาพ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์