ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำ การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในโรงเรียนนำร่อง มีผู้อำนวยการโรงเรียนจากทั่วประเทศ 40 ท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เทพธารินทร์ โดยเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือการปลุกให้ท่านผู้อำนวยการเกิดความตระหนักและเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อหลังจากนี้จะมีการกระตุ้นให้เกิดนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยง NCDs ขึ้นในโรงเรียนค่ะ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้และทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยง NCDs ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์