• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมวัคซีน ป้องกันงูสวัด

โปรแกรมวัคซีน ป้องกันงูสวัด

รู้ไหม? โรคงูสวัดป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

โปรโมชั่นวัคซีนงูสวัด
ราคา 6,000 บาท

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
รู้ไหม? โรคงูสวัดป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง แนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 ครั้ง ปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นในการฉีดเข็มกระตุ้น สามารถให้ร่วมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ได้ในเวลาเดียวกัน วัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคงูสวัดได้ เฉลี่ยร้อยละ 51 ในผู้สูงอายุ และสามารถลดการเกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาท
ผู้ที่ “ควร” ได้รับวัคซีนป้องกันงูสวัด
▪ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นโรคงูสวัด หรือโรคอีสุกอีใสมาก่อน
▪ ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50-59 ปีที่เคยมีประวัติเป็นโรคอีสุกอีใส หรือโรคงูสวัดมาก่อน

ผู้ที่ “ควรงด” รับวัคซีนป้องกันงูสวัด
▪ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ได้แก่ สารเจลาติน หรือยา Neomycin
▪ห้ามฉีดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เช่น  ผู้ที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือยาสเตียรอยด์ขนาดสูง
▪ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีค่า CD4 ต่ำมาก [ เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ]
▪หญิงตั้งครรภ์ หรืออาจจะตั้งครรภ์
▪หากมีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน

โปรโมชั่นวัคซีนงูสวัด ราคา 6,000 บาท
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทย
ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
ผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่สามารถรับวัคซีนนี้ได้
 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours