• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การตรวจประเมินความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

  • หน้าหลัก
  • การตรวจประเมินความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์พร้อมรองรับการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ในพื้นที่อับอากาศตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ พ..2547 โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทุก 1 ปี เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพในขณะปฏิบัติงาน โดยแพทย์อาชีวอนามัย

 

 

โปรแกรมตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
(Confined Space Check-Up)

 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย

Physical Examination

ตรวจดัชนีมวลกาย

Body mass index

ตรวจความดันโลหิต

Blood Pressure

ตรวจอัตราเร็วชีพจร

Pulse rate

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นระยะไกล

Vision test

ตรวจสมรรถภาพปอด

Spirometry

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

Complete Blood Count

เอกซเรย์ปอด

Chest X-ray

ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า

Electrocardiogrom (EKG)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพูด

Hearing ability

รายงานผลการตรวจ

Medical Report

Total

ราคา 1,900 บาท

ปกติ

2,800.-

 

ตั้งแต่วันนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-348-7000 ต่อ 3125, 3126

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours