• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พันธกิจและวิสัยทัศน์

Core Values: วัฒนธรรมองค์กร
“ETHICS” คือ วัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์

 

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมันคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม

Excellence
สู่ความเป็นเลิศ
ทำงานเต็มความสามารถ
Teamwork
ทำงานเป็นทีม
เเบ่งงานกันทำ ช่วยกันให้งานเดิน
Hospitality
เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Integrity
ตั้งอยู่ในจริยธรรม
รู้ผิดชอบชั่วดี
Continuous Improvement
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกอย่างที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้
Social Responsibility
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมให้ประเทศพัฒนา

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours