• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พันธกิจและวิสัยทัศน์

Core Values : วัฒนธรรมองค์กร

ETHICS : วัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์

 

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมั่นคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม

Excellence
สู่ความเป็นเลิศ
ทำงานเต็มความสามารถ
Teamwork
ทำงานเป็นทีม
เเบ่งงานกันทำ ช่วยกันให้งานเดิน
Hospitality
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Integrity
ตั้งอยู่ในจริยธรรม
รู้ผิดชอบชั่วดี
Continuous Improvement
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกอย่างที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้
Social Responsibility
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมให้ประเทศพัฒนา

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email