• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รู้จักเทพธารินทร์

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านเบาหวานแล้ว

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเป็นศูนย์ไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย อ่านทั้งหมด...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการรักษาและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมั่นคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม..

อ่านทั้งหมด...

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email