• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รู้จักเทพธารินทร์

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านเบาหวานแล้ว

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเป็นศูนย์ไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย อ่านทั้งหมด...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

Core Values : วัฒนธรรมองค์กร
ETHICS : วัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมั่นคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม..

อ่านทั้งหมด...

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email