• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รู้จักเทพธารินทร์

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านเบาหวานแล้ว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเป็นศูนย์ไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย
อ่านทั้งหมด...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

Core Values: วัฒนธรรมองค์กร
”ETHICS” คือ วัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์ด

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมันคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม..

อ่านทั้งหมด...

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours