• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมวันไทรอยด์โลก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันไทรอยด์โลก ประจำปี 2566
เนื่องในวันไทรอยด์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี ในปีนี้ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “CHOICE ทางเลือกที่ใช่..ในการรักษาไทรอยด์” เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในโรคไทรอยด์แต่ละประเภท รวมถึงการดูแลตนเองอย่างไรที่เหมาะสมกับอาการของโรค เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยไทรอยด์ และการดูแลตนเองมากขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 38 ปี ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้รับมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคไทรอยด์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ในการรักษาคุณภาพ

ปัจจุบันโรงพยาบาลเทพธารินทร์เปิดให้บริการรักษาโรคไทรอยด์แบบครบวงจร เพื่อมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์ แก่ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ประชาชน ตลอดจนถึงผู้สนใจทั่วไป

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email