• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน
ผศ.ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเรียนรู้เรื่องเบาหวาน ไทรอยด์ และโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย บรรยายโดยคณะแพทย์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และ น.พ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ , น.พ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ , พ.ญ.วราลี ฉัตรชมชื่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
 
กิจกรรมการมาเยือนโรงพยาบาลเทพธารินทร์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มีมาต่อเนื่องทุกปีกว่า 30 ปีแล้ว และในปีนี้นักศึกษาได้ร่วมเดินบันได "ทางหนีเบาหวาน" ของอาคารไลฟ์สไตล์เพื่อขึ้นเรียนที่ห้องเรียนชั้น 17 เพื่อไม่เสียโอกาสป้องกันเบาหวานให้กับตัวเองอย่างน้อยในวันที่มาใช้ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทยเป็นห้องเรียน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email