• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทล็อกซเล่ย์

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทล็อกซเล่ย์
ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร และทีมงานไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
กิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีความรอบรู้เรื่องอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NCDs Buster ซึ่งมุ่งส่งเสริมผลักดันการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดย โรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email