• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

อบรมทักษะด้าน Soft Skills สำหรับนักกำหนดอาหารวิชาชีพ รุ่นที่ 3

อบรมทักษะด้าน Soft Skills สำหรับนักกำหนดอาหารวิชาชีพ รุ่นที่ 3 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ มูลนิธิสู้เบาหวาน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนทักษะด้าน Soft Skills สำหรับนักกำหนดอาหารวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัญหาด้านโภชนาการ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

นักกำหนดอาหาร คือวิชาชีพที่ช่วยให้ข้อมูลคำแนะนำที่ถูกต้องเรื่องอาหารและโภชนาการ แต่การจะส่งมอบข้อมูลในแบบที่ผู้ป่วยเปิดรับและยินดีปฏิบัติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนต้องอาศัย Soft Skills ควบคู่ไปด้วย

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email