• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทโตโยต้า กาญจนเทพ

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทโตโยต้า กาญจนเทพ
คุณเกวลิน วัฒนะวิรุณ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ และ ทีมงานไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทโตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด จำนวน 23 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีความรอบรู้เรื่องอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NCDs Buster ซึ่งมุ่งส่งเสริมผลักดันการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email