• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณณัฐมนฑน์ จิรวัฒนาวงษ์ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ และ ทีมงานไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 32 คน โดย ผศ.ดร.พว.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและร่วมงานตลอดกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีความรอบรู้เรื่องอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NCDs Buster ซึ่งมุ่งส่งเสริมผลักดันการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email