• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กรมอนามัย - คณะพยาบาลฯ ม.สวนดุสิต ศึกษาดูงาน

กรมอนามัย - คณะพยาบาลฯ ม.สวนดุสิต ศึกษาดูงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารจัดสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการทำงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
มาดูงานด้านวิสัยทัศน์ การวางนโยบายและการบริหารการพยาบาล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลการดูแลเบาหวานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพให้กับประเทศไทย ต่อมาเมื่องาน
วิจัยพิสูจน์ชัดว่าโรคเบาหวานป้องกันได้ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์ เทพธารินทร์จึงขยายกรอบการทำงานให้ครอบคลุมการป้องกันโรคเบาหวานด้วย ซึ่งต่อมาขยายเป็น NCDs
เนื่องจากประสบการณ์และงานวิจัยชี้ชัดว่าหลายโรคมีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เพราะต่างทำให้หลอดเลือดอักเสบเช่นเดียวกัน

 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email