• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Random C-peptide testing identified one-tenth of Thai
adult patient misdiagnosed with type 1 diabetes mellitus ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อไร้ท่อแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มผู้เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ที่ได้รับการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงทางคลินิกว่าเป็น เบาหวานประเภทที่ 1 รับการรักษา
ด้วยการฉีดอินซูลินอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อตรวจระดับ C-peptide ในเลือดพบว่า 1 ใน 10 ไม่ใช่เบาหวานประเภทที่ 1 ซึ่งน่าจะสามารถปรับแผนการรักษาเป็นยารับประทานได้
ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นเบาหวานประเภทที่ 1 ทุกราย ควรได้รับการตรวจ C-peptide เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคให้แม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการวางแผน
การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
 
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email