• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.เทพธารินทร์ ต้อนรับอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 จากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รุ่นที่ 18 คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน เปิดมุมมองด้านวิชาชีพให้กับนิสิต พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ของทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email