• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสู่การเป็น Healthy Organization

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสู่การเป็น Healthy Organization โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสู่การเป็น Healthy Organization จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากการที่เป็นองค์กรพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร อีกทั้งพัฒนาความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากการเกิดโรค รวมถึงครอบคลุมถึงการพัฒนาแนวทางสื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรต่อไป โดยคุณสุธีรา สุขใส หัวหน้าทูตสุขภาพ ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ร่วมรับมอบรางวัลในงานครั้งนี้

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email