• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
Theptarin Thyroid Conference 2024 โรคต่างๆ ในทางอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ รวมถึงโรคไทรอยด์ ควรต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแล โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน ยิ่งต้องมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆร่วมวิเคราะห์ หาแนวทางที่จะทำให้เกิดผลดีสูงสุดต่อผู้ป่วย

การประชุมวิชาการ Theptarin Thyroid Conference ของรพ.วิมุต-เทพธารินทร์นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพการดูแลรักษาบนหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรคที่มีความซับซ้อนและยากต่อการดูแล เช่นเดียวกับทุกปีที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมแสดงความเห็นและถ่ายทอดแก่แพทย์ผู้ร่วมประชุมวิชาการทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยไทรอยด์ที่มีปัญหาซับซ้อนต่อไป

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email