• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การบรรยายออนไลน์แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายออนไลน์แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ และ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ประกอบด้วย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ และ พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนา บรรยาย (ออนไลน์) เรื่องโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 114 คน การบรรยายเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MTCH 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 (Clinical Chemistry Laboratory II) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ ดำเนินการสอนเรื่องโรคในระบบต่อมไร้ท่อให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกปี ต่อเนื่องกว่า 35 ปี

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email