• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นศ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

นศ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาการจัดการงานสถานพยาบาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริการผู้ป่วย รวมถึงระบบเวชระเบียนและเวชสถิติ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรการแพทย์หลายสาขา รวมถึงบุคลากรด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email