• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
CDE (Certified Diabetes Educator) ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผ่านการรับรอง CDE (Certified Diabetes Educator) เพิ่มเติมอีก 2 คน โดยได้รับมอบเกียรติบัตรรับรอง CDE ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้แก่ นางสาววีณา หัตถากรวิริยะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และ นายวีรวัฒน์ วรรณศักดิ์ศรี นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

การให้การรับรอง Certified Diabetes Educator แก่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานด้านการดูแลเบาหวาน โดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เป็นการรับรองว่าบุคลากรการแพทย์ท่านนั้น มีทั้งความรู้และประสบการณ์ในการจัดกระบวนการดูแล ช่วยสนับสนุนการรักษาและควบคุมเบาหวานที่ถูกต้อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การดูแลเบาหวานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เน้นการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพ หิมะทองคำ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการให้ความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email