• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการทางคลินิก อีกทั้งพัฒนากระบวนการและเทคนิคการบริหารการพยาบาล ตลอดจนนำแนวคิดในการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email