• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กลุ่มนักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

กลุ่มนักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์  พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีจริยธรรม และจิตสาธารณะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์  ในการเป็นแนวทางเพื่อดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours