ตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงตามอายุ

วัยเรียน-วัยเริ่มต้นทำงาน (อายุน้อยกว่า 30 ปี) เป็นการตรวจพื้นฐาน เพื่อค้นหาความเสี่ยง ค้นหาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Age below 30, a great opportunity to detect risks very early and start lifestyle modification to prevent diseases.

 

วัย 30-45 ปี เป็นระยะที่ไลฟ์สไตล์ของหลายๆ คนเปลี่ยนไปเนื่องจากหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และความเครียด การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่ความเสี่ยงสะสมต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ หากรู้เร็ว สามารถปรับปรุงและป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

At 30-45, lifestyle often change to the worse due to hectic work schedules. Prolonged unmindful eating, limited exercise, and stress lead to increase in long-term health risks. Knowing risks early can help planning for preventive measures.

 

วัย 45 ปีขึ้นไป เป็นระยะที่หญิงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน และชายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มาตามอายุขัย ขณะที่ความรับผิดชอบทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวกำลังเพิ่มพน

At 45, women need to prepare for the upcoming menopausal challenge, while men need to maintain good health as work and family demand higher and higher responsibilities.

 

อายุ Age

โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested

ราคาปกติ
(บาท)

ราคาพิเศษ
(บาท)

น้อยกว่า 30 ปี
Less than 30

C1 ดูรายละเอียดในตารางท้ายด้านล่าง
see table at end of brochure for details

2,610

1,700

ระหว่าง 30-45 ปี
Between 35-45

C2 ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
see table at end of brochure for details

5,510 2,990

45 ปี หรือสูงกว่า
45 or above

C3 ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
see table at end of brochure for details

ชาย 6,010
หญิง 9,010
ชาย 3,200
หญิง 4,900

 

  รายการตรวจสุขภาพ อายุ < 30 ปี อายุ 30-45 ปี อายุ > 45 ปี อายุ > 45 ปี
C1 C2 c3(ชาย)
c3(หญิง)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination PE PE PE PE
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด Blood Glucose GLU GLU GLU GLU
ตรวจการทํางานของไต BUN - BUN BUN BUN
ตรวจการทํางานของไต Creatinine Creatinine Creatinine Creatinine Creatinine
ตรวจระดับไขมัน คอเลสเตอรอล Cholesterol Chol Chol Chol Chol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride Trig Trig Trig Trig
ตรวจระดับไขมันดี HDL-C - HDL-C HDL-C HDL-C
ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL-C - LDL-C LDL-C LDL-C
ตรวจการทํางานของตับ ALT ALT ALT ALT ALT
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC CBC CBC CBC CBC
ตรวจความสมบูรณ์ของ
ปัสสาวะ
Urine analysis UA UA UA UA
เอกซเรย์ปอด Chest X-RAY CXR CXR CXR CXR
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG - EKG EKG EKG
ตรวจความหนาแน่นกระดูก Bone Mineral Density - - - BMD
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ TSH - - TSH TSH
ตรวจระดับน้ําตาลสะสม HbA1c        
ตรวจโปรตีนในปัสสาวะเชิงปริมาณ Microalbuminuria        
พบทีม Edu & Diet & Foot Diabetic Team        
องค์ประกอบร่างกาย Body Composition   Body or APG Body or APG Body or APG
ประเมินสภาวะหลอดเลือด     Body or APG Body or APG Body or APG
  ราคาปกติ 2,610 5,510 6,010 9,010
  *ราคาพิเศษ 1,700 2,990 3,200 4,900