Theptarin Diabetes Staging

Theptarin Diabetes Staging

เป้าหมายสูงสุดของการดูแลผู้เป็นเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีตลอดเวลาเพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนซึ่งสามารถนำไปสู่ความพิการได้ วิธีการควบคุมระดับน้ำตาลประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การดูแลในเชิงการแพทย์โดยการให้การรักษาต่างๆ และการให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

เราดูแลผู้เป็นเบาหวานได้ผลดีเพียงใด? เป็นคำถามที่ทีมทำงานดูแลผู้เป็นเบาหวานต้องการคำตอบ ต้องการมาตรวัด ทั้งนี้เพื่อจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์และเข็มทิศในการหาหนทางพัฒนาระบบงานไปอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเครื่องมือวัดคุณภาพการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้กันคือระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C)

จริงอยู่ที่ HbA1C สามารถใช้เป็นเกณฑ์บอกคุณภาพของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีโดยเฉพาะการดูคุณภาพรายบุคคล แต่ข้อจำกัดคือ HbA1C ไม่เหมาะสำหรับการบอกคุณภาพการควบคุมในภาพรวมของกลุ่มผู้เป็นเบาหวาน ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เป้าหมายในการดูแลผู้เป็นเบาหวานแต่ละรายแตกต่างกันไปได้ เช่น หากผู้เป็นเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้ว การควบคุมระดับ HbA1C ที่เข้มเกินไปจนเกิดภาวะ hypoglycemia อาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ หรือ ผู้ที่เริ่มเป็นเบาหวานเพียงเล็กน้อยควรต้องควบคุม HbA1C ให้ได้ดีกว่า 7.0% ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้โดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะการควบคุมที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่อันตราย และจะส่งผลดีในระยะยาวอย่างมากสำหรับผู้เป็นเบาหวานกลุ่มนี้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดูแลผู้เป็นเบาหวานแต่ละรายมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก การวัดคุณภาพของการดูแลเบาหวานในภาพรวมที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแบ่งผู้เป็นเบาหวานออกเป็นกลุ่มตามสภาวะของโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ และนี่คือที่มาของแนวคิดการสร้าง Theptarin Diabetes Staging และ Theptarin Diabetes Staging จะช่วยเป็นไม้บรรทัดวัดความก้าวหน้าของโรคเบาหวาน วัดการชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาว ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ไปจนถึงการให้การรักษาของแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเบาหวานทั้งประเภทกินและฉีด ยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือด และอื่นๆ

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเบาหวานออกเป็น 5 ระดับ

ระดับ

เกณฑ์การจัดแบ่ง

0

ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ

1A

ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง (Impaired Fasting Glucose, IFG)
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ตั้งแต่ 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

1B

ระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังดื่มกลูโคสสูง (Impaired Glucose Tolerance, IGT)
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มกลูกโคส 75 กรัม ตั้งแต่ 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

2

เบาหวานระยะเริ่มต้น
ผลทดสอบ oral glucose tolerance ผิดปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนดื่มกลูโคสน้อยกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

และ ระดับน้ำตาลหลังดื่มกลูโคส 2 ชั่วโมงมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

3

เบาหวาน ยังไม่เกิดโรคแทรกซ้อน
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไป

4

เบาหวาน มีโรคแทรกซ้อนระยะเริ่มต้น
เริ่มตรวจพบความผิดปกติของตา ไต หรือ ปลายประสาท

5A

เบาหวาน มีโรคแทรกซ้อน เกิดความเสื่อมของอวัยวะ
มีเบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต เบาหวานลงปลายประสาท

5B

เบาหวาน มีความพิการอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
ไตวายระยะสุดท้าย ตาบอด เท้าผิดรูปเนื่องจากเท้าชาและกระดูกเท้าหัก ตัดขาเนื่องจากแผลเรื้อรัง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Theptarin Diabetes Staging ได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อีเมล: health@theptarin.com