สามเสาดำเนินงาน

สามเสาดำเนินงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์

การบริการ การให้ความรู้ การวิจัย

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน ตั้งแต่วันเริ่มต้นดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีสามเสาการดำเนินงาน คือ การบริการ (Service) การให้ความรู้ (Education) และการวิจัย (Research) โดยมีจริยธรรมและผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลักในการตัดสินใจ

 

Service
มุ่งพัฒนางานทั้งด้านการดูแลรักษาโรคและการป้องกัน แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการแม้บางครั้งสิ่งนั้นอาจไม่เป็นที่รู้จัก นิยม และต้องการ เช่น การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเอง

Education
ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสามารถสร้างสรรค์งานให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อการดูแลตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมและป้องกันโรค ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์และนักศึกษาทางการแพทย์เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางการดูแลประชาชนทั่วประเทศในเชิงการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน มองสถานพยาบาลอื่นๆ เป็นพันธมิตรร่วมดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

Research
ติดตามงานวิจัยและเลือกนำสิ่งที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมาปฏิบัติ และวิเคราะห์ประสบการณ์จากการปฏิบัติให้เกิดเป็นงานวิจัย แม้บางครั้งสิ่งนั้นจะเป็นการฝืนกระแสหรือความชินของสังคม เช่น การรณรงค์เจาะเลือดโดยไม่ต้องอดอาหารเพื่อตรวจพบเบาหวานได้เร็ว การสร้างสรรค์บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค ซึ่งปกติคนทั่วไปจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง