สมดุลชีวี ด้วยวิถีพอเพียง

สมดุลชีวี ด้วยวิถีพอเพียง

ทางสายกลางดำเนินชีวิต รักษาสุขภาพ และบริหารจัดการ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน แม้จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่มีจุดกำเนิด ความมุ่งมั่น และการดำเนินงานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในจริยธรรมความถูกต้องและการมองผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง ทำงานเชิงการป้องกัน ปลูกฝังแนวคิดทางสายกลางให้บุคลากร ในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษาการบริหารจัดการงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการเชิญให้ร่วมเป็นผู้เขียนหนังสือ “Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to the Unsustainable World” ในบทที่เกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับภาคการสาธารณสุขของประเทศไทย

"หนังสือ Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World"