สถิติผลการควบคุมเบาหวาน

สถิติผลการควบคุมเบาหวาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัยและอวัยวะในร่างกาย สามารถนำไปสู่ความพิการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นตาบอด ไตวาย การตัดขา หากไม่ได้รับการควบคุมที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น การควบคุมเบาหวานที่ดี ไม่ใช่เพียงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่ต้องดูแลระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และการสูบบุหรี่ควบคู่กันไป

การดูแลเบาหวานต้องดูแลให้ครอบคลุม A (Hemoglobin A1C), B (Blood Pressure), C (LDL-Cholesterol), S (Smoking) ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเทพธารินทร์มีสถิติการควบคุมเบาหวานดีเทียบเท่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี

ABCS อยู่ในเป้าหมาย

2556

13.3%

2557

15.2%

2558

12.3%

2559

 

เป้าหมายคือ Hemoglobin A1C < 7%, Blood Pressure < 130/80 mmHg, LDL-Cholesterol < 100 mg/dl, Non-Smoking

สถิติประเทศสหรัฐอเมริกา จาก National Health and Nutrition Survey 2007-2010 การควบคุม ABCS = 14.3%

 โรคเบาหวานเป็นโรคต่อเนื่องไม่อยู่นิ่ง สภาวะของโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ควบคุม ABCS ให้ดี โรคจะดำเนินไปข้างหน้าจนท้ายสุดเกิดความพิการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์จึงแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเบาหวานออกเป็น 5 ระดับ เริ่มต้นตั้งแต่ระดับที่ระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มผิดปกติเพียงเล็กน้อย (pre-diabetes) ไปจนถึงระยะที่เกิดความพิการแล้ว เป้าหมายสูงสุดของการทำงานควบคุมเบาหวาน คือ การช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถคงระดับของโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ให้นานที่สุด หรือดียิ่งกว่านั้น ช่วยให้ระดับของเบาหวานลดลง

 

ติดตามผลการควบคุมเบาหวานของผู้ที่มารักษากับเทพธารินทร์ต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2555-2558

  • สามารถคงระดับ Theptarin Diabetes Staging ไว้ที่เดิม

(เป็นเบาหวานมากขึ้น)

81.9%

  • สามารถลดระดับ Theptarin Diabetes Staging

(เป็นเบาหวานน้อยลง)

11.0%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติผลการควบคุมเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษาและวิจัย
อีเมล: health@theptarin.com