ศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน การดำเนินงานได้สร้างวิชาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (diabetes educator) นักกำหนดอาหาร (dietitian) และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า (podiatrist)

เป้าหมายการสร้างต้นแบบคือความต้องการให้เกิดทีมและการทำงานลักษณะเดียวกันขึ้นทั่วประเทศ เพื่อผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศไทยสามารถได้รับการบริการในลักษณะเดียวกันได้ โรงพยาบาลเทพธารินทร์จึงทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกงานและดูงานด้านต่างๆ ได้แก่ ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลเบาหวาน โภชนาการและการกำหนดอาหาร เท้าเบาหวาน การป้องกันเบาหวานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ตัวอย่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบ

 • ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลเบาหวาน
  • สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • เท้าเบาหวาน
  • สถาบันราชประชาสมาสัย
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • World Diabetes Foundation
 • การป้องกันเบาหวานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • World Diabetes Foundation
 • การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Macquarie Universityประเทศออสเตรเลีย

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับนานาชาติ ที่ผ่านมามีบุคลากรการแพทย์จากหลายประเทศทั่วโลกมาฝึกงานระยะ 2-4 สัปดาห์