พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

พันธกิจ
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพยึดมันคุณธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของสังคม

 
Core Values: วัฒนธรรมองค์กร
“ETHICS” คือ วัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์

E Excellence สู่ความเป็นเลิศ ทำงานเต็มความสามารถ
T Teamwork ทำงานเป็นทีม แบ่งงานกันทำ ช่วยกันให้งานเดิน
H Hospitality เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
I Integrity ตั้งอยู่ในจริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี
C Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้
S Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ประเทศพัฒนา

ตัวอย่างการเดินทางตามวัฒนธรรมองค์กรของชาวเทพธารินทร์

Excellence – สู่ความเป็นเลิศ ทีมงานเทพธารินทร์ เริ่มจัดกิจกรรม “ค่ายเบาหวาน” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้เป็นเบาหวาน ตลอดกว่า 10 ปีที่จัดกิจกรรม ทีมงานได้ปรับปรุงสร้างสรรค์เนื้อหาและกิจกรรมในค่าย ไม่หยุดนิ่ง เพิ่มความน่าสนใจ เพิ่มความสนุกสนาน เพิ่มความทันสมัยจนมีสมาชิกค่ายจำนวนไม่น้อยที่มาร่วมกิจกรรมกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอทุกปี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้คัดเลือกให้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการจัดค่ายเบาหวานให้กับบุคลากรการแพทย์จากทั่วประเทศใน พ.ศ.2550 และในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมาที่ทีมงานเทพธารินทร์ขยายขอบเขตการดำเนินงานจากการดูแลรักษาโรคให้ครอบคลุมการป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ทีมงานได้ประมวลประสบการณ์จากการจัดค่ายเบาหวานและจัดตั้งบริการโปรแกรม BeMo (ย่อจาก Behavior Modification) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการเกิดโรค และช่วยให้การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข

Teamwork – ทำงานเป็นทีม ไม่มีใครที่รู้หมดทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์ซึ่งมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก งานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมมือกัน ยกตัวอย่างการทำงานเป็นทีมจากเรื่องที่เทพธารินทร์ถนัดที่สุดคือการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน แพทย์ วิทยากรเบาหวาน นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า และบุคลากรอื่นๆ ทราบบทบาทของตนเองและของกันและกัน ยอมรับในความถนัดเฉพาะทางของกันและกัน ส่งต่อข้อมูลของผู้เป็นเบาหวานให้แก่กันและกัน และร่วมกันปรึกษาหารือวิธีการให้การรักษาที่เหมาะสมที่สุด

Hospitality – เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเร่งรีบทำหน้าที่เจ้าของบ้าน ต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่านให้เหมือนแขกพิเศษ และปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเพื่อนผู้ร่วมงาน

Integrity – ตั้งอยู่ในจริยธรรม บุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำและการตรวจรักษาต่างๆโดยยึดเอาประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพและการดำเนินการขององค์กรเสมอ

Continuous improvement – พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้ให้บริการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานของเทพธารินทร์ไม่หยุดนิ่งจากประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้จากสถานพยาบาลต่างประเทศ ทีมงานเทพธารินทร์เห็นความต้องการของผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย และได้แนะนำให้ผู้เป็นเบาหวานรู้จักการบริการหลายอย่างซึ่งจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเขา เช่น บริการให้คำแนะนำโดยวิทยากรเบาหวาน นักกำหนดอาหาร กิจกรรมเช่น ค่ายเบาหวาน ชมรมสำหรับผู้เป็นเบาหวาน บริการด้านสุขภาพเท้าโดยเฉพาะการทำแผลและการดูแลสุขภาพเท้าเพื่อการป้องกันแผล และกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อป้องกันโรค

Social Responsibility – รับผิดชอบต่อสังคม โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีเป้าหมายการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาเบาหวานของประเทศไทย ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ เช่น สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน อีกทั้งร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อการผลิตบุคลากรผู้ทำงานด้านโรคเบาหวานให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งได้รับการรับรองเป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ทำหน้าที่ฝึกงานให้กับบุคลากรการแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม เป็นต้น

โลโก้เทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการดูแลโรคของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ และภาวะผิดปกติอื่นๆ ของฮอร์โมนในร่างกาย โลโก้ของเราคือสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญนี้ โดยโลโก้ประกอบด้วย 3 ส่วน แต่ละส่วนเป็นตัวแทนของต่อมไร้ท่อที่สำคัญในร่างกาย

 1. ต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) เป็นต่อมที่อยู่บริเวณบริเวณส่วนล่างของสมอง มีหน้าที่รับสัญญาณจากสมองและผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์ (รังไข่ อัณฑะ) ควบคุมการเผาผลาญพลังงาน(ไทรอยด์) ควบคุมเกลือแร่และความดันโลหิต (ต่อมหมวกไต) ควบคุมการเจริญเติบโต เป็นเสมือนศูนย์บัญชาการของต่อมไร้ท่อในร่างกายซึ่งได้ได้รับสั่งจากผู้บัญชาการสูงสุด คือ สมอง
 2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณลำคอ ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ ไทรอกซีน (T4) และ ตรัยไอโอโดไทโรนิน (T3) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบการเผาผลาญของเซลล์ทั่วร่างกาย
 3. ตับอ่อน (Pancreas) เป็นต่อมไร้ท่ออยู่ภายในบริเวณช่องท้อง มีหน้าที่ผลิตอินซูลินและกลูคากอน ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งน้ำตาลนี้เป็นเชื้อเพลิงที่ร่างกายนำไปเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำรงชีวิตนั่นเอง

สีส้ม หมายถึง เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพและความสุขเป็นครูผู้แบ่งปันความรู้

สีเหลือง หมายถึง ความจริงใจ เมตตา เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

สโลแกน
“สมดุลชีวี…ด้วยวิถีพอเพียง”

สมดุลชีวี เป้าหมายคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการ สุขทั้งกาย ใจ และสังคม

   • สุขกาย หมายถึง ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อน
   • สุขใจ หมายถึง มีความเข้าใจสภาวะของโรค เกิดความสบายใจ คลายความกังวลและความเครียด เกิดความศรัทธาและความเชื่อถือในทีมงาน
   • สุขทางสังคม หมายถึง ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ชุมชน อย่างมีความสุข

ด้วยวิถีพอเพียง แกนหลักของการเลือกสรรและแนะนำบริการ คือ ความสมเหตุสมผล ด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีจริยธรรม และจิตสาธารณะ