ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลรักษาเบาหวานที่ครบวงจรขึ้นในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานให้ดูแลตนเอง เพราะการควบคุมเบาหวานต้องดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมงของชีวิตประจำวัน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

ในปี พ.ศ.2528 เทพธารินทร์ ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ ถือกำเนิดขึ้นบนถนนพระรามที่ 4 เปิดตัวเป็นคลินิกเฉพาะทางเบาหวานและไทรอยด์ มีเตียงให้ผู้ป่วยได้พักค้างคืนจำนวน 8 เตียง จุดมุ่งหมายในการทำงานมี 3 ประการด้วยกัน คือ การให้บริการที่ดี การให้ความรู้ทั้งกับผู้เป็นเบาหวานและบุคลากร และการวิจัย ทีมดูแลผู้เป็นเบาหวานทีมแรกของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นที่นี่ “ทีม” ในเวลานั้นประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน พยาบาลผู้ทำหน้าที่ในการสอนผู้เป็นเบาหวาน และนักกำหนดอาหารผู้รับหน้าที่สอนผู้ป่วยเรื่องอาหาร

ในปี พ.ศ.2535 เทพธารินทร์ขยายตัวออกเป็น “โรงพยาบาลเทพธารินทร์” ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์และทีมแพทย์พร้อมให้บริการผู้ป่วยทุกประเภท และสามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นเป็น 80 เตียง สำหรับทีมดูแลผู้เป็นเบาหวานได้ขยายตัวขึ้นด้วยเช่นกัน ในปัจจุบัน “ทีม” ประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายสาขามากขึ้น เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย และยังได้มีการขยายบริการใหม่ๆ เช่น การรักษาแผลด้วยการผ่าตัดเพื่อต่อเส้นเลือด การรักษาแผลด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริก การรักษาแผลด้วยการใช้หนอน อีกทั้งยังได้เปิดบริการ คลินิคสุขภาพเท้า แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการดูแลป้องกันแผลและสุขภาพเท้าทั่วไปอย่างครบวงจร

ในปี พ.ศ.2548 เมื่องานวิจัยทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าและเริ่มมีการพิสูจน์กันชัดเจนว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ป้องกันได้ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้เปิดดำเนินการอาคารLifestyle Buildingและเริ่มเดินหน้ากับนโยบายการป้องกันโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตงานจากการดูแลให้ผู้เป็นเบาหวานพ้นจากโรคแทรกซ้อนและความพิการ ไปครอบคลุมถึงการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงให้พ้นจากการเป็นโรคเบาหวาน โดยมีแกนการทำงานอยู่ที่การส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยงและปรับวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านอาหารและการออกกำลังกาย ได้เปิดบริการ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ และคลินิคควบคุมน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมการทำงานตามแนวคิดการป้องกันโรคนี้ โดยทั้งการทำงานดูแลผู้ป่วยไข้และการทำงานดูแลผู้ที่ยังไม่เป็นโรค โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยึดมั่นในแนวคิด “สมดุลชีวี…ด้วยวิถีพอเพียง”

สิ่งที่ทำให้เทพธารินทร์แตกต่างไปจากโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป คือ การมุ่งทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรสำหรับดูแลผู้เป็นเบาหวานและการให้สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากบุคลากรของโรงพยาบาลจะรับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แล้ว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังรับเป็นสถานที่ดูงานและฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดอีกด้วย และในปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ค เพื่อการฝึกงานของบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ นอกจากงานผลิตบุคลากรการแพทย์แล้ว เทพธารินทร์ยังมุ่งมั่นกับการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องความเสี่ยงเบาหวาน เพื่อการค้นพบเบาหวานที่เร็วและการลงมือปฏิบัติการลดความเสี่ยงที่ทันท่วงที เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันหรืออย่างน้อยชะลอการเป็นเบาหวานออกไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีหน่วยงานซึ่งดำเนินการงานสาธารณประโยชน์เหล่านี้ คือ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านเบาหวานแล้ว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเป็นศูนย์ไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการวินิจฉัยและรักษาครบวงจร และเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ