งานวิจัย

งานวิจัย

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นเพียงคลินิกตรวจรักษาเฉพาะทาง แต่มีความมุ่งมั่นในด้านวิชาการและงานวิจัยมาโดยตลอด

ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ติดตามงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อในการนำความรู้จากงานวิจัยมาผสมผสานกับประสบการณ์การตรวจรักษาประชาชนไทย เพื่อปรับวิธีการปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ โดยมุ่งผลประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นที่ตั้ง

  • แนะนำการตรวจสุขภาพโดยไม่งดอาหาร เพื่อเป้าหมายการค้นหาความเสี่ยงแต่เนิ่น เริ่มต้นป้องกันได้ทันท่วงที
  • ริเริ่มการแบ่งระดับผู้เป็นเบาหวาน และจัดสรรบริการให้เหมาะสำหรับแต่ละระดับ เนื่องจากประสบการณ์ชี้ชัดว่าผู้เป็นเบาหวานแต่ละรายแตกต่างกัน

ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รวบรวมประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้เป็นเบาหวานและไทรอยด์ วิเคราะห์ผลและพัฒนาเป็นงานวิจัย ได้รับการยอมรับเพื่อการนำเสนอและตีพิมพ์ระดับประเทศและนานาชาติ