ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์

ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์

ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์ รับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 3 ปี แบบไป-กลับ ฝึกพัฒนาการและ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นกิจกรรมหลากหลาย ดูแลและควบคุมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้งกุมารแพทย์และพยาบาล

 

ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธาร

การเรียนแบบ Learning Center
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพต้องเริ่มต้จากความสนใจของเด็ก ศูนย์ดูแลเด็กเทพธารินทร์ใช้แนวการเรียนการสอนแบบ Learning Center เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้สัมผัส ทดลอง ทดสอบ สิ่งต่างๆ ในบทเรียนด้วยมือตนเอง

 

การดูแลเด็กแรกเกิด – 1 ปี

ในส่วนของเด็กแรกเกิด – 1 ปี จะได้รับการดูแลในสถานที่ ที่ซึ่งแยกเป็นสัดส่วน เน้นความสะอาดมีการดูแลซึ่งไว้วางใจได้ โดยบุคลากรผู้เชียวชาญการดูแลเด็กเล็กมากกว่า 10 ปี ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของพยาบาลและกุมารแพทย์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

 

กิจกรรมหลากหลาย
กิจกรรมของศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์เน้นที่เด็กเป็นสำคัญ ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาสมองด้วยของเล่นและเกมการศึกษาที่หลากหลาย ฝึกทักษะด้านการคิด การสังเกตและการแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะ พร้อมฝึกให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และ สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ที่ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์ เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง และกิจกรรมศิลปะต่างๆ สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ

 

 

ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธาร

สุขภาพสมบูรณ์ สมวัย
โปรแกรมสุขภาพและติดตามพัฒนาการที่ศูนย์ดูแลเด็กเทพธารินทร์ วางแผนและควบคุมโดยทีมงานกุมารแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีทีมงานโภชนาการดูแลด้านคุณค่าอาหาร คุณพ่อคุณแม่ สามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์

 

สถานที่สะอาด ปลอดภัย ตกแต่งน่ารัก
ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์ ตกแต่งสวยงาม ประณีตในทุกรายละเอียด ใส่ใจในความสะอาดและความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องเล่น และของใช้ทุกชิ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ ที่เด็กๆ จะมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจ

 

 

 

ศูนย์รับดูแลเด็กเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น 3
3850 ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: 0-2348-7000 ต่อ 1300,2512,2514